తెలుగు అంకెలు

1
ఒకటి
2
రెండు
3
మూడు
4
నాలుగు
5
ఐదు
6
ఆరు
7
ఏడు
8
ఎనిమిది
9
తొనిమిది
0
సున్నా